สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET

การอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูล และใช้งานระบบ Isan Cohort รอบที่ 3/2562
วันที่ 18 เมษายน 2562

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมดเขตสมัครและส่งเอกสาร วันที่ 10 เมษายน 2562

รศ.นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว
CASCAP

รศ.ดร. บัณฑิต ถิ่นคำรพ
DAMASAC

นาย ชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง
DAMASAC

นางสาว สุปราณี วรพันธ์
CASCAP

นางสาว กุลธิดา โกพลรัตน์
CASCAP

นางสาว จารุวรรณ เถื่อนมั่น
DAMASAC