สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET

การอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูล และใช้งานระบบ Isan Cohort รอบที่ 3/2562
วันที่ 18 เมษายน 2562

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมดเขตสมัครและส่งเอกสาร วันที่ 10 เมษายน 2562

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น, 40002

 

 

สุปราณี วรพันธุ์

TEL: 043-202-691

E-MAIL: cascapkku01@gmail.com

WebSite : www.cascap.in.th