สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET

การอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูล และใช้งานระบบ Isan Cohort รอบที่ 3/2562
วันที่ 18 เมษายน 2562

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมดเขตสมัครและส่งเอกสาร วันที่ 10 เมษายน 2562

รศ.นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี

โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma) คือ มะเร็งที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุน้ำดี   ทั้งในและนอกตับ พบคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีและตับจำนวนประมาณ 10,000 – 20,000 รายต่อปี  โดยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณร้อยละ 55 เกิดขึ้นกับประชากรวัยทำงานที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอายุระหว่าง 40 - 60 ปี ซึ่งถือเป็นโรคที่รุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก 

      กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศเป็นแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568 ดำเนินการร่วมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผ่านทางโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)  โดยทางศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคระห์ทางสถิติ (DAMASAC) ได้พัฒนาฐานข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานร่วมกัน ภายใต้ชื่อ โปรแกรม Isan Cohort เป็นระบบ Web base (https://cloud.cascap.in.th/) เพื่อใช้ติดตาม ส่งต่อข้อมูลสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง ช่วยให้การดูแลรักษากลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัจจุบัน สนับสนุนงานบริการสาธารณสุขด้านต่างๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ได้ครอบคลุม 29 จังหวัดทั่วประเทศ 

      ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์สามารถให้บริการแก่ประชาชน พัฒนางานบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  ทางโครงการฯ จึงร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง