สมัครสมาชิก เข้าสู่การทำงาน รายงาน รายงาน CCANET

การอบรมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูล และใช้งานระบบ Isan Cohort รอบที่ 3/2562
วันที่ 18 เมษายน 2562

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมดเขตสมัครและส่งเอกสาร วันที่ 10 เมษายน 2562

วันที่ 1 : 18 เมษายน 2562
08:00 ลงทะเบียน
08:30 พิธีเปิด
09:30 การดำเนินการของโครงการCASCAP ภายใต้ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ที่ผ่านมา

โดย รศ.นพ.ณรงค์  ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ

09:45 รับประทานอาหารว่าง
10:00 ระบบการรายงานผลในระบบ Isan Cohort เพื่อสืบค้นข้อมูลพัฒนางานบริการ

โดย นายชัยวัฒน์  ทะวะรุ่งเรือง

10:40 การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มเป้าหมาย และการลงแบบฟอร์ม OV-CCA

โดย ดร. กุลธิดา โกพลรัตน์ และ นางสาวอรุณี  ปอแย

แนวทางการดำเนินการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มเป้าหมาย และการลงแบบฟอร์ม OV-CCA

 

โดย ดร.กุลธิดา โกพลรัตน์  และนางสาวอรุณี  ปอแย

 

 

11:30 Work flow และแบบบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดย นางสุปราณี  วรพันธุ์ ผู้จัดการโครงการฯ

12:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 แนวทางการสมัครสมาชิกในระบบ การลงข้อมูลในแบบฟอร์ม การแก้ไขข้อมูล การขอเอกสารใบยินยอมที่สมบรูณ์

โดย นางสาวจารุวรรณ เถื่อนมั่น และคณะ

14:00 รับประทานอาหารว่าง
14:15 ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Isan Cohort ในการตรวจคัดกรอง OV - CCA

ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Isan Cohort ในการตรวจคัดกรอง OV - CCA

- ICF

- OV CCA

- CCA-01

- CCA-02

- แบบฟอร์มอื่นๆ ตามสมควร

โดย นางสาวจารุวรรณ เถื่อนมั่น และคณะ

 

15:00 ซักถามประเด็น และข้อสงสัย ปิดการอบรม
15:30